Všeobecné obchodné podmienky
a reklamačný poriadok
spoločnosti KON-Truss s.r.o.
pre dodávku a montáž drevených konštrukcii a doplnkového tovaru
platné a účinné od 1.1.2020

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť KON-Truss s.r.o., so sídlom: Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, IČO: 44 471 734,
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 22925/T, DIČ:
  2022713704, IČ DPH: SK2022713704, konanie: Mgr. Ronald Kontár, konateľ (ďalej len ako
  „Zhotoviteľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KON-Truss s.r.o.
  pre dodávku a montáž drevených konštrukcií a doplnkového tovaru (ďalej len ako „VOP“).
 2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a tretími osobami ako
  Objednávateľmi ( ďalej len „Objednávateľ“ ), týkajúce sa poskytovania dodávky a montáže
  drevených konštrukcií a doplnkového tovaru zo strany Zhotoviteľa na nehnuteľnosti podľa
  požiadavky Objednávateľa, ktorá je špecifikovaná v cenovej ponuke ako i samotnej Zmluve
  o Dielo uzatváranej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, na účely ktorej tieto VOP boli
  vydávané.
 3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorý
  vyslovil s ich obsahom svoj bezvýhradný súhlas, ktorý potvrdil podpísaním Zmluvy a bol
  s nimi oboznámený pred uzatvorením zmluvy, pričom boli Objednávateľovi odovzdané
  s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením Zmluvy alebo sa s nimi oboznámil
  prostredníctvom webovej stránky Zhotoviteľa www.kon-truss.sk , kde sú tieto VOP
  zverejnené.
 4. VOP, ktoré zaväzujú obe zmluvné strany bezvýhradne boli vypracované v súlade so
  všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, a to
  najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
  „Obchodný zákonník“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších
  predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“).
  Článok II
  Všeobecné ustanovenia
 5. Zhotoviteľ je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá
  dodávkou a montážou drevených konštrukcii a doplnkových služieb a tovarov.
 6. Objednávateľ je odberateľom drevených konštrukcií alebo doplnkových služieb a tovarov od
  Zhotoviteľa.
 7. Zmluvné strany – Zhotoviteľ a Objednávateľ.
 8. Zmluvou o Dielo alebo Zmluvou sa rozumie obojstranný písomný právny úkon podpísaný
  medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorá obsahuje všetky základné zákonné náležitosti
  zmluvného záväzku zmluvných strán a ktoré nie sú uvedené v týchto VOP, ktoré zmluvný
  vzťah medzi zmluvnými stranami vymedzujú podrobnejšie.
 9. Dielom je drevená konštrukcia tvorená väzníkovým dielcami zloženými z drevených trámov
  a styčných patentom chránených plechov značky WOLF, ktoré sa spoločne spájajú lisovaním
  a súčasne aj doplnkový tovar, ktorým sú drevené dielce, trámy, dosky v dohodnutom
  množstve a tvare.
 10. Cenová ponuka je záväzná cena, za ktorú ponúka Zhotoviteľ dodávku a montáž Diela pre
  Objednávateľa podľa jeho požiadaviek.
 11. Staveniskom je parcela označená číselným označením a katastrálnym územím, na ktorom sa
  nachádza stavba na ktorej sa dielo vykonáva a na miesto ktoré sa dodáva.
 12. Účelom zmluvy je realizácia diela bez vád v súlade s požiadavkami Objednávateľa
  premietnutými do projektovej dokumentácie zahŕňajúcej technické a statické riešenia diela,
  ktorá bola vypracovaná projektantom Zhotoviteľa za cenu podľa cenovej ponuky
  vypracovanej Zhotoviteľom a akceptovanej Objednávateľom.
 13. Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú informácie, skutočnosti,
  obchodné tajomstvo, know-how, informácie a údaje uvedene v Zmluve o dielo, jej dodatkoch
  a prílohách, alebo informácie o ktorých zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou
  o dielo, a to najmä s ich formou, korporačnou agendou, zmluvnou agendou, účtovníctvom,
  spôsobom, podnikom, podnikateľskou činnosťou, zamestnancami, poradcami, obchodnými
  partnermi, zakladateľmi, členmi, združenými právnickými a fyzickými osobami a iné
  informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
  Článok III
  Predmet Zmluvy o dielo
 14. Predmetom Zmluvy o Dielo je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo pre
  Objednávateľa a na strane druhej záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť zaň
  Zhotoviteľovi dohodnutú cenu s podrobnosťami podľa ustanovení Zmluvy o Dielo.
 15. Dielo sa realizuje na mieste a na stavbe nehnuteľnosti, ktoré sú určené Zmluvou o Dielo.
 16. Dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ odovzdá
  Objednávateľovi úhrade dohodnutej celkovej ceny Diela uvedenej v Zmluve o Dielo.
 17. Všetky veci súvisiace so zhotovením Diela zabezpečuje Zhotoviteľ a sú súčasťou dohodnutej
  ceny Diela v zmysle vypracovanej cenovej ponuky.
 18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre realizáciu Diela potrebný počet kvalifikovaných a
  odborne spôsobilých pracovníkov na dosiahnutie účelu zmluvy a včasného dokončenia
  a odovzdania Diela.
  Článok IV.
  Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody
 19. Vlastníkom Diela je Zhotoviteľ, a to až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi
  a súčasnej celkovej úhrady ceny Diela dohodnutej v Zmluve o Dielo.
 20. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci od okamihu prebratia
  staveniska podľa až do odovzdania Diela podľa uzatvorenej Zmluvy.
 21. Zhotoviteľ nenesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci v čase jej montáže v prípade,
  že na stavenisku pracujú aj iné osoby, ako osoby Zhotoviteľa.
  Článok V.
  Termín zhotovenia Diela
 22. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to Objednávateľa a Zhotoviteľa, prípadne
  Zhotoviteľom povereného zástupcu je termínom montáže drevenej väzníkovej konštrukcie
  termín určený podľa Zmluvy, pričom jeho dodržanie zo strany Zhotoviteľa je podmienené:
  a) získaním originálneho vyhotovenia Zmluvy o Dielo podpísanej Objednávateľom a zároveň
  b) pripísania zálohovej platby na bankový účet Zhotoviteľa, alebo v hotovosti vo výške
  dohodnutej v Zmluve.
 23. Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v zmysle Zmluvy
  v lehote 30 dni odo dňa prevzatia staveniska.
 24. Zmena termínu montáže je možná a to v prípade splnenia predpokladov ( okolností
  vylučujúcich zodpovednosť za nedodržanie termínov ) uvádzaných v bode 4 tohoto článku
  alebo v prípade nezabezpečenia stavebnej pripravenosti stavby zo strany objednávateľa pre
  montáž drevenej väzníkovej konštrukcie na termín dohodnutý v Zmluve o Dielo, kedy sa
  Zhotoviteľ spoločne s Objednávateľom dohodnú na novom termíne so zohľadnením
  aktuálneho vyťaženia projekčných a výrobných kapacít zhotoviteľa, ktorý rovnako ako pri
  predchádzajúcom bode nepresiahne lehotu 30 dní odo dňa prevzatia staveniska
  a nehnuteľnosti pripravenej na zhotovenie Diela.
 25. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za nedodržanie termínov podľa
  predchádzajúceho bodu VOP sa považuje najmä:
  a) pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické
  postupy neumožňujú vykonávať Dielo, alebo
  b) vznik klimatických javov, ktoré znemožňujú vykonávať Dielo podľa technologických
  postupov, alebo
  c) objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré si
  podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo
  d) zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného
  opatrenia organu verejnej moci, ak k vydaniu takéhoto rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v
  dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa, alebo
  e) neposkytnutie potrebnej súčinnosti Objednávateľom Zhotoviteľovi.
 26. V prípadoch podľa predchádzajúcich dvoch bodov sa predĺži doba na zhotovenie Diela o
  dobu trvania ktorejkoľvek z prekážok uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch.
 27. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu
  Objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu
  Objednávateľa vo vykonávaní Diela opäť pokračovať. Lehota na vykonanie Diela sa v takom
  prípade predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie
  Diela prerušil.
  Článok VI
  Cena za Dielo a platobné podmienky
 28. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela ako i na zálohe na cenu diela vo výške vymedzenej
  v Zmluve o Dielo.
 29. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty a má zákonnú
  možnosť preniesť daňovú povinnosť spojenú so zaplatení DPH na zmluvného partnera
  Zmluva o Dielo určuje, či k takejto dohode medzi Objednávateľom ako i Zhotoviteľom došlo
  v prípade, že aj Objednávateľ je platcom DPH.
 30. Splatnosť ceny Diela ako i dohodnutej zálohy na cenu diela je určená Zmluvou o Dielo.
 31. Záloha na cenu diela ako i cena Diela sa vyúčtovávajú Objednávateľovi na základe faktúr,
  ktorú sú zasielané na adresu elektronickej schránky Objednávateľa uvedenej v záhlaví
  Zmluvy. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom je odpísaná certifikovaným elektronickým
  podpisom Zhotoviteľa. Úhradou zálohy na cenu diela dochádza k akceptácii diela a jeho ceny
  ako celku podľa predchádzajúcej zasielanej cenovej ponuky, čím dochádza k uzatvoreniu
  samotnej zmluvy o dielo ( bez potreby jej podpísania v samostatnej písomnej podobe ) vrátane
  akceptácie týchto všeobecných zmluvný podmienok, ktorými sa takto uzatvorená zmluva
  riadi.
 32. Záloha na cenu Diela a cena Diela sú uhradené v momente, kedy boli pripísané finančné
  prostriedky na účet Zhotoviteľa.
 33. V prípade porušenie povinnosti uhradiť zálohu na cenu Diela alebo cenu za Dielo ako celok
  Objednávateľom v dohodnutej lehote splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto
  zmluvy.
 34. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú si Zmluvne strany povinné vrátiť všetko, čo si
  navzájom plnili, pričom Zhotoviteľ je oprávnený demontovať do momentu odstúpenia
  namontovane drevene väzníkové konštrukcie na stavbe Objednávateľa, nakoľko Dielo ako aj
  jeho časti sú vlastníctvom Zhotoviteľa až do riadnej úhrady ceny za Dielo podľa tejto zmluvy.
 35. Za týmto účelom udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi svojim podpisom na Zmluve o Dielo
  neodvolateľný súhlas s prístupom na stavenisko a na vykonanie všetkých úkonov potrebných
  na demontáž a odvoz Diela, resp. jeho časti zo staveniska.
  Článok VII
  Miesto Vykonávania Diela
 36. Miestom vykonávania Diela je stavenisko, ktoré sa nachádza na pozemku určeného v Zmluve
  pod konkrétnym parcelným číslom a katastrálnym územím. (ďalej len „stavenisko“).
 37. Objednávateľ je okrem iného povinný:
  a) odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v lehote najmenej 30 dní pred realizáciou diela a
  zmluvy v stave umožňujúcom vykonanie Diela,
  b) pri odovzdaní staveniska umožniť Zhotoviteľovi pripojenie sa na miesto pre odber
  elektrickej energie,
  c) zabezpečiť rovný stužujúci železobetónový veniec príslušnej kvality, zhotovený podľa
  projektovej dokumentácie a statického posudku pre daný faktor prostredia, z typového
  betónu v predpísanom zložení a požadovanej triedy pevnosti,
  d) pri montáži so žeriavom zabezpečiť bezkáblový pracovný priestor,
  e) zabezpečiť Zhotoviteľovi po celu dobu vykonávania Diela prístup na stavenisko.
  Článok VIII
  Vykonávanie diela
 38. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle lehôt dohodnutých v Zmluve a bez vád
  v zmysle projektovej dokumentácie a za cenu v zmysle záväznej cenovej ponuky, ktorá bola
  premietnutá do Zmluvy, avšak nie skôr než došlo k úhrade zálohy na cenu diela.
 39. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na
  nevhodnú povahu prevzatých veci a podkladov od Objednávateľa alebo pokynov daných mu
  Objednávateľom k vykonávaniu Diela.
 40. Ak nevhodné veci alebo pokyny bránia riadnemu vykonaniu Diela, je Zhotoviteľ povinný bez
  zbytočného odkladu od ich zistenia, vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do
  doby výmeny veci alebo zmien pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia
  Objednávateľa, že trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných veci a daných pokynov
  v prípade ktorom je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo požadovať od
  Objednávateľa prehlásenie, že vzhľadom na tieto skutočnosti preberá na seba zodpovednosť
  za vady ako i škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú u Objednávateľa.
 41. Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota dohodnutá na
  vykonanie Diela.
 42. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dni od ich zistenia,
  okrem iného aj záznamom v preberacom a odovzdávajúcom protokole pri odovzdaní
  staveniska, oznámiť Objednávateľovi prekážky, resp. nesplnenie povinnosti odovzdať
  stavenisko v stave spôsobilom na realizáciu Diela, ktoré znemožňuje vykonanie Diela
  dohodnutým spôsobom. Do doby odstránenia týchto nedostatkov je Zhotoviteľ povinný
  prerušiť vykonávanie Diela. Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa
  predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela.
 43. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s náležitou odbornou starostlivosťou.
 44. Pokiaľ počas vykonávania Diela zmluvne strany zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, vrátane
  zmien oproti projektovej dokumentácii v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom
  a materiálovom riešení, oznámi to Zhotoviteľ Objednávateľovi formou písomného oznámenia
  spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu Diela, ako aj s predpokladaným dopadom
  zmeny Diela na dohodnutú cenu za vykonanie Diela. Potreba naviac prác oznámená
  Zhotoviteľom na základe požiadavky alebo potrieb Objednávateľa bude zapísaná do
  stavebného denníka, pokiaľ sa tento vedie, inak bude potvrdená písomne medzi zmluvnými
  stranami.
 45. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného
  zvýšenia zmluvnej ceny za Dielo bez zbytočného odkladu.
 46. Akékoľvek naviac prace musia byť riadne písomne schválené Objednávateľom. Zhotoviteľ
  môže vykonať naviac prace písomne schválené Objednávateľom, iba na základe oboma
  zmluvnými stranami podpísaného dodatku k Zmluve.
 47. Do doby uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve, resp. schválenia naviac prác
  Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný prerušiť vykonávanie Diela.
 48. Po dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť z dôvodov podľa bodu 7 tohto
  článku, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela.
 49. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť
  na
  zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy.
  Článok IX.
  Odovzdanie diela
 50. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo podľa Zmluvy.
 51. Zhotoviteľ splní predmet Zmluvy riadnym vyhotovením a odovzdaním Diela ako celku
  Objednávateľovi bez vád a nedorobkov o čom bude spísaný preberací protokol.
 52. Dielo ako celok sa považuje za riadne odovzdane v deň dodania resp. po dvoch dňoch od
  ukončenia montáže Zhotoviteľom, pokiaľ Objednávateľ nevznesie v tejto lehote žiadne
  písomné dôvodné námietky voči dodávke, resp. montáži.
 53. O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku Objednávateľom, spíšu zmluvné strany
  odovzdávajúci a preberajúci protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch
  zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany uvedú vykonaný rozsah Diela, ako aj pripadne
  vady a nedorobky už vykonaného Diela.
 54. Dielo sa považuje za riadne a včas odovzdané, ak boli vytknuté vady a nedorobky uvedené v
  odovzdávajúcom a preberacom protokole alebo v podaných dôvodných námietkach
  Zhotoviteľom odstránené, o čom zmluvné strany spíšu zápis o odstránení vytknutých vád a
  nedorobkov.
 55. V prípade, že Objednávateľ:
  a) odmietne bezdôvodne prevziať Dielo
  b) sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred
  dohodnutý termín odovzdania a prevzatia Diela,
  považuje sa Dielo ( aj bez podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu ) za
  odovzdané Zhotoviteľom a Objednávateľom prevzaté:
  a) dňom bezdôvodného odopretia prevzatia Diela, alebo
  b) nedostavením sa bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenie na vopred
  dohodnutý termín odovzdania a prevzatia Diela.
 56. Dňom dodania Diela sa pre účtovno-daňové účely zmluvných strán považuje deň odovzdania
  a prevzatia Diela. t.j. Deň dodávky resp. tretí deň od ukončenia montáže Diela.
  Článok X.
  Reklamačný poriadok – Zodpovednosť za vady a záručná doba
 57. Reklamačný poriadok je platný pre všetky Zmluvy, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné
  záručné podmienky.
 58. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku len na dielo alebo časť diela a na
  montáž diela alebo časti diela, ktoré vykazuje vady, ktoré nevznikli z dôvodov na strane
  objednávateľa a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry alebo faktúr vystavených
  zhotoviteľom na úhradu celkovej resp. čiastočnej ceny diela alebo časti diela v zmysle
  Zmluvy.
 59. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok Zmluvy, technického
  a statického riešenia – projektovej dokumentácie, príslušných technických noriem a všeobecne
  záväzných právnych predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude
  mať Dielo všetky vlastnosti predpokladaných Zmluvou a projektovou dokumentáciou.
 60. Dielo má vady, ak nezodpovedá účelu sledovanému zmluvou a je v rozpore s projektovou
  dokumentáciou, na základe ktorej došlo k jeho vykonaniu.
 61. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania.
 62. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak
  boli spôsobene porušením jeho povinnosti.
 63. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť Diela v zmysle Zmluvy, a to odo dňa odovzdania a
  prevzatia Diela.
 64. Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela alebo časti diela, montáže diela alebo časti
  diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne, a to formou doporučenej zásielky
  s podrobným popisom ako i fotografickou dokumentáciou vady. Najneskôr je oprávnený
  Objednávateľ podať reklamáciu do uplynutia záručnej doby, inak objednávateľovi zaniká
  právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady diela alebo časti diela.
 65. Zhotoviteľ rozhodne o opodstatnenosti reklamácie diela alebo časti diela, montáže diela alebo
  časti diela do 10 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch,
  najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela alebo časti diela, vykonanej
  montáže diela alebo časti diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení
  spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácie vybaví ihneď; vybavenie reklamácie však
  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 66. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi pri uplatnení reklamácie diela alebo časti diela doklad o
  vykonaní reklamácie diela alebo časti diela, o vykonaní reklamácie montáže diela alebo časti
  diela, v ktorom budú presne označené objednávateľom reklamované vady diela alebo časti
  diela, reklamované vady montáže diela alebo časti diela a čas uplatnenia reklamácie
  objednávateľom.
 67. V prípade, že je predmetom reklamácie vada odstrániteľná, je zhotoviteľ povinný vadu
  bezplatne odstrániť. 2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,
  aby mohlo byť dielo alebo časť diela riadne užívaná ako bez vady, zhotoviteľ vybaví
  reklamáciu:
  a) výmenou diela alebo časti diela za dielo alebo časť diela funkčne rovnakých alebo lepších
  technických parametrov
  b) vystavením dobropisu na vadné dielo alebo vadnú časť diela
 68. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo alebo časť diela
  mohla riadne užívať ako dielo alebo časť diela bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie
  zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie
  sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád objednávateľ nemôže dielo alebo časť diela
  riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela
  alebo časti diela podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.
 69. Zhotoviteľ je povinný vydať o spôsobe vybavenia reklamácie písomný doklad, a to najneskôr
  do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Takýmto písomným dokladom je kópia
  reklamačného protokolu, na ktorom bude vyznačený spôsob akým bola reklamácia vybavená.
 70. Všetky právom uplatnené vady v rámci záručnej doby budú zo strany zhotoviteľa odstránené
  bezplatne.
 71. Za neoprávnenú reklamáciu diela alebo časti diela, montáže diela alebo časti diela je
  zhotoviteľ oprávnený si účtovať náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou
  reklamáciou objednávateľa.
 72. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie
  reklamácie, resp. odstránenia reklamovaných vád, najmä zhotoviteľovi umožniť prístup k
  reklamovanému dielu alebo časti diela, poskytnúť mu pripojenie na elektrickú energiu a vodu
  a poskytnúť mu informácie o vzniknutej vade.
 73. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti je objednávateľ povinný znášať
  všetky náklady, ktoré v dôsledku tejto skutočnosti zhotoviteľovi vzniknú, najmä však náklady
  spojené s opätovným vycestovaním zhotoviteľa do miesta, kde sa reklamované dielo alebo
  časti diela nachádzajú.
 74. Nárok na uplatnenie záruky u zhotoviteľa objednávateľom zaniká v prípade, ak bola vada
  spôsobená z dôvodov na strane objednávateľa, a to najmä:
  a) mechanickým poškodením diela alebo časti diela Objednávateľom alebo inou treťou
  osobou; b) poškodením diela alebo časti diela pri preprave vlastným dopravným
  prostriedkom alebo treťou osobou poverenou objednávateľom;
  c) používaním diela alebo časti diela v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,
  chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu a podmienkam, v ktorých je
  možné dielo alebo časti diela použiť,
  d) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o dielo alebo časť
  diela,
  e) poškodením diela alebo časti diela nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
  podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami
  alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  f) neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  g) nekvalitným pripravením podkladov pre montáž diela alebo časti diela alebo
  nevhodnosťou pokynov objednávateľa alebo nevhodnosťou materiálov veci, na ktorej bola
  vykonaná montáž diela alebo časti diela, ak na takúto nevhodnosť zhotoviteľ vopred
  objednávateľa upozornil a zhotoviteľ túto nevhodnosť mohol zistiť,
  h) neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou
  alebo iným zásahom vyššej moci,
 75. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto boli spôsobene použitím materiálov určených
  na vykonanie Diela Objednávateľom, ak na nevhodnosť týchto materiálov Zhotoviteľ
  Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Uvedené sa primerane vzťahuje
  aj na pokyny Objednávateľa pri vykonávaní Diela.
 76. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela v prípade, ak Objednávateľ a ním poverene osoby
  pokračovali v prácach súvisiacich s predmetom zmluvy na stavbe pred riadnym odovzdaním
  a prevzatím Diela Zmluvnými stranami. V takomto prípade nie je Zhotoviteľ povinný uznať
  reklamácie podané Objednávateľom.
 77. V prípade, že komínové teleso bude vyhotovené na mieste stavby až po výrobnej projekcii,
  dodaní a ukončení montáže drevenej väzníkovej konštrukcie krovu a nie je vopred presne
  dané, či už projektovou dokumentáciou, alebo jej zmenou, zakreslenou pri zameraní stavby
  zástupcom Zhotoviteľa, kde sa bude komínové teleso reálne nachádzať, Objednávateľ nesie
  zodpovednosť za správnosť následného osadenia komínového telesa tak, aby toto osadenie
  vyhovovalo príslušným normám pre osadenie komínového telesa a v žiadnom prípade
  nezasahovalo do už zhotovenej väzníkovej konštrukcie. Pokiaľ nastane stav, že zmenou
  osadenia komínového telesa dôjde k jeho zásahu do väzníkovej konštrukcie krovu, nebude
  tento fakt považovaní za reklamáciu drevenej väzníkovej konštrukcie krovu a ani jej montáže.
  Článok XI.
  Sankcie
 78. Pokiaľ porušením povinnosti niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmareniu zamýšľaného
  účelu Zmluvy, zmluvná strana ktorá zmarenie zamýšľaného účelu zavinila, je povinná druhej
  zmluvnej strane zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z celkovej ceny za Dielo. Týmto nie
  je dotknutý nárok na náhradu škody.
 79. Nárok na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu trvá aj po zániku tejto zmluvy.
 80. V prípade oneskorenia úhrady odmeny Zhotoviteľa za celkovú cenu diela, má Zhotoviteľ
  právo na zmluvnú pokutu, a to vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s úhradou ceny diela
  Zhotoviteľovi. Touto povinnosťou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 81. V prípade nedodržania požadovaného termínu riadneho vyhotovenia Diela podľa tejto
  zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
  výške 0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania.
 82. Na základe dohody zmluvných strán sa považuje zmluva za podstatne porušenú v zmysle
  ustanovenia § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka a v prípadoch, ktoré tieto VOP považujú za
  podstatné porušenie Zmluvy.
 83. V prípade porušení ďalších ustanovení tejto zmluvy, ktoré zmluva výslovne nekvalifikuje ako
  podstatné porušenie tejto zmluvy, vzniká oprávnenej zmluvnej strane nárok na zmluvnú
  pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur), a to za každé jedno porušenie, pokiaľ tato zmluva
  neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
  Článok XII.
  Zánik Zmluvy
 84. Táto zmluva zaniká:
  a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  b) jednostranným odstúpením od zmluvy podľa tejto zmluvy alebo príslušných právnych
  predpisov,
  c) dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa, pričom o právnej skutočnosti
  vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa
  písomne informovať,
  d) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Objednávateľa pre nedostatok
  majetku rozhodnutím súdu,
  e) rozhodnutím sudu o zrušení obchodnej spoločnosti Objednávateľa,
  f) rozhodnutím orgánu spoločnosti alebo iného orgánu o vstupe Objednávateľa do likvidácie.
  Článok XIII.
  Doručovanie
 85. Písomnosti a informácie týkajúce sa nárokov a záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré
  vyplývajú z tejto zmluvy sa budú doručovať osobne alebo poštou, pokiaľ v zmluve alebo vo
  VOP nie je uvedené inak.
 86. Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením
  svojho mena, dátumom doručenia a podpisom.
 87. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na adresu uvedenú v Zmluve alebo
  oznámenú podľa nasledujúcich ustanovení týchto VOP vo forme doporučenej zásielky;
 88. Ak nie je možne doručiť adresátovi písomnosť na Zhotoviteľovi známu adresu Objednávateľa,
  povinnosť adresáta je splnená v deň, keď mu ju doručovateľská spoločnosť vrátila ako
  nedoručené bez ohľadu na dôvod, pre ktorý nedošlo k doručeniu.
 89. Rovnako platí prezumpcia doručenia podľa predchádzajúceho bodu, ak adresát odmietne
  prevziať písomnosť.
 90. Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená podľa predchádzajúcich dvoch
  bodov, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
 91. Ak sa zmení adresa niektorej zo zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedene v
  zmluve, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme
  nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu po momente, kedy k zmene došlo.
  Článok XIV.
  Spoločné a záverečné ustanovenia
 92. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené Zmluvou alebo VOP sa spravujú
  príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej
  republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
 93. Pokiaľ došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo v zmysle tretej vety čl. IV bodu 4 týchto VOP sú
  chýbajúce údaje, ktoré by vyplynuli zo samostatnej zmluvy o dielo uzatvorenej so všetkými
  potrebnými špecifikáciami podrobností o diele a jeho dodaní ako napr. miesto dodania, čas
  dodania a pod., sa riadia údajmi zo vzájomnej komunikácie zmluvných strán, a to najmä pri
  zaslaní objednávky objednávateľom zhotoviteľovi ako i pri vypracovaní cenovej ponuky
  zhotoviteľom pre objednávateľa.
 94. Zmluvne strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a
  účelu tejto zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinnosti podľa
  tejto zmluvy.
 95. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné,
  neúčinné alebo nevymáhateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení
  VOP. Namiesto neplatných, neúčinných a nevymáhateľných ustanovení sa použije úprava,
  ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu VOP.
 96. Ak si ktorákoľvek zmluvná strana neuplatní ktorékoľvek svoje oprávnenie podľa tejto zmluvy
  alebo VOP, alebo ak si opomenie vyžiadať plnenie vyplývajúce z ktoréhokoľvek ustanovenia
  tejto zmluvy alebo VOP od druhej zmluvnej strany, nebude sa to interpretovať ako súčasné
  alebo budúce zrieknutie sa práva z tejto zmluvy, ani to nebude mať vplyv na schopnosť, či
  spôsobilosť zmluvnej strany následne uplatňovať akékoľvek práva z tejto zmluvy.
 97. VOP nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na internetovej stránke: www.kon-truss.sk ,
  ktorý je totožný s dňom ich vydania, a to 1.2.2020.
 98. Za účelom realizácie Zmluvy o Dielo bude Zhotoviteľ spracúvať nevyhnutne potrebné osobné
  údaje Objednávateľa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných
  údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to
  v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Vyhlásení o ochrane súkromia, ktoré je neopeliteľnou
  súčasťou týchto VOP a ktoré je dostupné na webovej stránke www.kon-truss.sk v sekcii
  Vyhlásenie o ochrane súkromia.
 99. Odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP.
 100. Akékoľvek spory, ktoré medzi Zmluvnými stranami vzniknú, sa Zmluvné strany zaväzujú
  riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa
  Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, alebo dohodu o mediácii,
  je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na
  vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
  V Galante dňa 1.2.2020
  Spoločnosť KON – Truss, s.r.o.