Informácia o ochrane osobných údajov

(verzia platná od 25.5.2018)

Ako chránime vaše súkromie

KON-Truss s.r.o. (ďalej len „KON-Truss“) Vám ďakuje, že navštevujete naše webové stránky. Robíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, komu ich ďalej poskytujeme, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše osobné údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú spracúvané prísne dôverne a v súlade s predpismi na ochranu o osobných údajov, a síce v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

KON-Truss s.r.o.
so sídlom: Z. Kodálya 769/29, 924 01 Galanta
IČO: 44471734
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 22925/T

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese: osobneudaje@kon-truss.sk

Prehlasujeme

–  že budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým zákona, zmluvného vzťahu alebo uvedeného súhlasu;

–  že týmto si plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť;

–  že Vám umožníme a budeme Vás podporovať pri uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona a GDPR.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na nejaký identifikátor, ako je meno, lokalizačné údaje, online identifikátor, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby…

Osobné údaje spracúvane vždy na vopred vymedzený účel, pričom bez spracúvania týchto osobných údajov by tento účel nebolo možné dosiahnuť. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom zákonom a GDPR je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné daný úkon urobiť. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak sa teda rozhodnete, že súhlas neudelíte, Vaše údaje nebudeme môcť spracúvať.

Aké údaje o Vás získavame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledovné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v jednotlivých usporiadaných súboroch osobných údajov ďalej označovaných ako „Informačné systémy“ alebo „IS“ :

1.) Informačný systém Obchodné činnosti:

a.) Rozsah a účel spracúvania

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia a uzatvorenie obchodu s fyzickou osobou (ďalej len „FO“) alebo fyzickou osobou – živnostníkom (ďalej len „SZČO“) (FO a SZČO sú ďalej spoločne označované ako „zákazník“). Pod pojmom obchod sa rozumie zaslanie cenovej ponuky zákazníkovi, prijatie objednávky prevádzkovateľom – KON-Truss, uzavretie zmluvy/obchodu medzi KON-Truss a zákazníkom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za zákazníka považuje aj osoba, s ktorou prevádzkovateľ – KON-Truss rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť zákazníkom, ako aj zástupca zákazníka, ktorý v mene zákazníka rokoval a uzatvoril obchod.

b.) Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v prípade obchodných činností je v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona zmluva.

c.) Kategórie príjemcov

Sprostredkovatelia, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy.

d.) Okruh dotknutých osôb

Zákazník, ktorý prejavil záujem uzavrieť obchod so Spoločnosťou.

2.) Informačný systém Účtovníctvo

a.) Účel spracúvania

Hlavným účelom tohto informačného systému je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré vstupujú do platobného styku so Spoločnosťou. Spadá sem aj spracovanie objednávok, faktúr ako aj samotná fakturácia, vedenie pokladne, realizácia príjmov a výdavkov v hotovosti, celkové vedenie účtovníctva Spoločnosti.

b.) Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v prípade tohto informačného systému v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona osobitný predpis, a to najmä:

–  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

–  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,

–  Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

–  Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

c.) Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ, ktorý vedie pre Spoločnosť účtovníctvo, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy,

d.) Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci Spoločnosti, zákazníci, zamestnanci a zástupcovia dodávateľov a odberateľov.

3.) Informačný systém Marketingové aktivity

a.) Rozsah a účel spracúvania

V rámci starostlivosti o zákazníkov má KON-Truss záujem Vám zasielať obchodné ponuky a informácie o produktoch alebo službách KON-Truss ako aj ďakovné listy spolu s dotazníkom spokojnosti, a to prostredníctvom elektronickej pošty. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je realizácia marketingových aktivít zo strany KON-Truss.

b.) Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Súhlas na tento účel nie ste povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu Marketingových aktivít KON-Truss a bez jeho poskytnutia zákazník o obchodných ponukách a informácie o produktoch KON-Truss nedostane.

Spoločnosť KON-Truss neprevádzkuje internetový obchod a preto si u nás nevytvárate žiadne prihlasovacie konto ani iné možnosti komunikácie cez internet. Na kontaktovanie s Vami využívame osobnú, telefonickú alebo emailovú komunikáciu.

c.) Kategórie príjemcov

Nie sú.

d.) Okruh dotknutých osôb

Fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové aktivity.

4. Informačný systém Monitoring priestorov Spoločnosti/prevádzkovateľa

a.) Účel spracúvania

Hlavným účelom je zabezpečenie ochrany majetku prevádzkovateľa, ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov prevádzkovateľa.

b.) Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v prípade tohto informačného systému v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona oprávnený záujem prevádzkovateľa.

c.) Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy.

d.) Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci Spoločnosti, osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch(zákazníci, dodávatelia).

5. Informačný systém Monitoring priestorov prístupných verejnosti

a.) Účel spracúvania

Hlavným účelom je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia v okolí priestorov Spoločnosti

b.) Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v prípade tohto informačného systému v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) zákona oprávnený záujem prevádzkovateľa.

c.) Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy.

d.) Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci Spoločnosti, obchodní partneri, návštevníci prevádzkovateľa/Spoločnosti

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom okrem prípadov, ak existuje právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov inému subjektu, t. j. ak ide o plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

1.) Príjemcovia osobných údajov

a.) Sprostredkovatelia

V určitých prípadoch môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poveril na spracúvanie osobných údajov. Na poverenie spracúvaním Vašich osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny dopad na výkon a uplatňovanie Vašich práv ako dotknutej osoby, pričom svoje práva si môžete uplatniť u prevádzkovateľa – spoločnosť KON-Truss alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú Vaše údaje spracúvané.

Spoločnosť KON-Truss využíva najmä nasledovných sprostredkovateľov:

a.) za účelom poskytovania účtovníckych a právnych služieb

b.) za účelom výkonu obchodného zastúpenia

c.)za účelom správy siete/servera

d.)za účelom vývoja interného systému evidencie zákazníkov

b.) Partnerské spoločnosti

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade partnerských spoločností, doručovateľskej a prepravnej služby, montážnym skupinám – a to predovšetkým adresu a miesto doručenia, telefonický kontakt na oprávnenú osobu, ktorú ste si pri objednávke zvolili, pretože inak nie je možné plniť vašu objednávku. Spoločnosť spolupracuje s nasledujúcimi partnerskými a prepravnými spoločnosťami:

TEPORE, s.r.o,

Stavinko, s.r.o., VZO, s.r.o., Ľuboš Hindák, Attila Kálazi, Robert Tomašek,

Ladislav Lelovics, ILLI Trans, s.r.o.

Štaticko –projekčná činnosť

Prenos osobných údajov do tretích krajín a využitie automatizovaného individuálneho rozhodovania

Naša Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín (mimo EÚ). Spoločnosť KON-Truss s.r.o. súčasne prehlasuje, že Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované a individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Využívanie súborov „cookies“ na marketingové a reklamné účely

Súbor cookie je malá textová informácia odoslaná serverom a uložená na strane zariadenia návštevníka, ktorá je určená na používanie webových stránok. Tento súbor umožňuje rozpoznať zariadenie používateľa a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Existujú dva typy súborov cookies, a to dočasné, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete webový prehliadač (potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia). Trvalé cookies zostávajú na zariadení používateľa počas obdobia určeného v parametroch cookies, alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni.

Cookies na marketingové a reklamné účely používame na to, aby sme Vám na našej webovej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho udeleného súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné Vás identifikovať, uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby jeho platnosti osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie alebo uplatňovanie našich právnych nárokov. To isté platí aj v prípade spracúvania osobných údajov na základe zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov v rámci plnenia zákonnej povinnosti spoločnosťou KON-Truss, budeme Vaše údaje uchovávať po dobu, ktorú bližšie určujú právne predpisy.

Aké máte práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. V tejto súvislosti na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti kópiu Vašich osobných údajov. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za ďalšie kópie, o ktoré budete žiadať, Vám bude účtovaný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté formou v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob.

Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné informácie, prosím informujte nás.

Tiež máte právo na vymazanie (právo na zabudnutie), kedy je spoločnosť KON-Truss povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a.) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali;

b.) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c.) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

d.) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e.) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f.) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak sa uplatní čo aj len jeden z taxatívne uvedených zákonných dôvodov v  GDPR, resp. zákone, na základe ktorých je potrebné Vaše osobné údaje aj naďalej spracúvať. Takéto spracúvanie musíte strpieť a nemôžete proti takémuto spracúvaniu osobných údajov uplatniť právo na výmaz.

Za zákonom stanovených dôvodov môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, ako aj o prenosnosť svojich osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za predpokladu, že tieto osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov spoločnosti KON-Truss, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Spoločnosť KON-Truss môže naďalej spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu len v prípade, ak preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. V snahe zabrániť manipulácii, strate, zničeniu alebo zmene Vašich údajov uložených u nás, vykonávame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré pravidelne kontrolujeme a prispôsobujeme inováciám v technickej oblasti.

Naši zamestnanci, ako aj ostatní príjemcovia osobných údajov v zmysle tohto dokumentu, ktorí spracúvajú a/alebo prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, sú viazaní mlčanlivosťou, ktorá pretrváva aj po skončení zmluvného vzťahu.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali k tomuto dokumentu alebo ku cookies akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na kon-truss@kon-truss.sk.