Zákazník od spoločnosti KON-Truss, s.r.o. získava komplexné riešenie pre celú strechu a podstrešný priestor, od jedného dodávateľa s presným plánovaním jednotlivých prác a ich nadväznosťou. Vytvorenie odkladacieho priestoru vo väzníkovom krove.

Vytvorenie odkladacieho priestoru vo väzníkovom krove.

V systéme väzníkového krovu WOLF je možné vytvoriť vysoko efektívny a organizovaný modul odkladacieho priestoru – KON-Truss A-Truss väzník. Navrhli sme ho na základe bezpečnej statickej schémy, vymodelovania lichobežníkového, alebo A-čkového tvaru v diagonálnom výplete jednotlivých hlavných väzníkov, ktoré tvoria priestor pod hlavným hrebeňom strechy.  Pre základný tvar odkladacieho priestoru je rozhodujúci faktor tvar strechy, rozpon stavby a navrhovaný sklon strechy. Dôležité je aj správne a efektívne zvoliť návrh zavetrenia krovu v oblasti predpokladaného odkladacieho priestoru. Takto prepracovaný statický návrh modulu odkladacieho priestoru v systéme väzníkového krovu WOLF zohľadňuje nesporný vysoký kvalitatívny štandard celého systému WOLF väzníka. V štandardne riešenej typickej valbovej strechy s predpokladaným rozponom na úrovni cca 13000 mm a sklonom 23°  je možné dosiahnuť objemovú veľkosť odkladacieho priestoru na úrovni približne okolo 30 m3, pričom je možné vytvorením dvoch alebo troch radov políc výrazne zvýšiť úložnú kapacitu. V  krove s veľkosťou strešnej roviny na úrovni cca 230 m2  môžeme uvažovať o predpokladanej veľkosti odkladacieho priestoru v základnom rozmere 5 x 3 metre, t.j. podlahová plocha pre uloženie predstavuje 15 m2. Jednoduchým efektívnym policovým systémom je možné zväčšiť úložnú plochu až o ďalších cca 25 m2, čí vznikne priestor pre uloženie až 40 m2  . Štandardne uvažujeme so stálym zaťažením v hodnote 75 kg na m2 odkladacej plochy. Toto stále zaťaženie je možné po dohode so zákazníkom zväčšiť až na hodnotu 140 kg/m2 a viac odkladacej plochy. U sedlových striech je možné efektívne využiť celý podstrešný priestor na vytvorenie úložného priestoru. Debnenie odkladacieho priestoru za pomoci OSB dosiek je možné vyhotoviť v troch základných modeloch, a to, debnenie iba podlahovej plochy/podlahy odkladacieho priestoru, zadebnenie aj stien odkladacieho priestoru, otvorené bez políc, alebo komplexné a najefektívnejšie riešenie aj s policami. Súčasťou vytvorenia odkladacieho priestoru je aj zabudovanie alebo predpríprava pre strešný výlez so schodmi.

Realizácia prípravy na aplikáciu fúkanej izolácie

Pre aplikáciu zateplenia podstrešného priestoru fúkanou izoláciou je potrebné zhotoviť potrebnú stavebnú predprípravu. Priamo na spodný pás väzníka ukotvíme AL parozábranu a priečne na smer uloženia väzníka túto fóliu ukotvíme pomocou systému strešných lát. Preložené spoje parozábrany sa zabezpečia špeciálnou AL páskou. Pri stene sa AL parozábrana, na ktorú sa následne kontaktne aplikuje fúkaná izolácia (napr. STEICO Zell – drevovláknitá izolácia) za pomoci špeciálneho tmelu ukotví k stene. Je nevyhnutné, aby boli pri montáži predprípravy dokonale vyriešené všetky potrebné detaily. Na strešné laty sa následne kotví SDK systém stropu. Medzi AL parozábranou a SDK systémom stropu vzniká inštalačná medzera pre vedenie elektroinštalácie alebo iných potrebných inštalácií, ako napr. vzduchotechnika, ktorá zabezpečí, aby nedošlo k nadmernej perforácii alebo inému poškodeniu AL parozábrany.  Je to nevyhnutné k dokonalému a dlhodobému zabezpečeniu tepelno-fyzikálnych vlastností stavby. Existujú aj iné spôsoby pre riešenie predprípravy na aplikáciu fúkanej izolácie, tento však zaručuje potrebný vysoký štandard kvality a funkčnosti stavby za dlhodobého dodržania vysokých kvalitatívnych štandardov a užívania stavby.    

Aplikácia fúkanej izolácie

Po zhotovení predprípravy špecializovaná firma zabezpečí samotné nafúkanie/aplikáciu fúkanej izolácie rôznej kvality, v závislosti od zvoleného zatepľovacieho materiálu zákazníkom. Najvyššou kvalitou, ktorá zabezpečí nielen vynikajúce tepelno-izolačné parametre v zimnom období, ale dokonale ochráni stavbu pred prehrievaním aj v letnom období, je STEICO Zell – fúkané drevovlákno alebo fúkaná celulóza, prípadne minerálny materiál.

Debnenie presahu krovu, tzv. rímsy

Po ukončení pokrytia krovu strešnou krytinou prichádza na rad uzavretie, alebo zadebnenie presahu krovu/rímsy. Toto zadebnenie sa najčastejšie rieši debnením za pomoci OSB dosky a jednoduchého systému doplnkových strešných lát. Je dôležité si uvedomiť, že samotná väzníková konštrukcie je technologicky a tvarovo pomerne presná konštrukcia, keďže väzník sa vyrába podľa presného statického návrhu zalisovaním styčníkových dosiek s prelisovanými tŕňmi na lisovacom stole za pomoci tlaku lisu. Ak na stavbe vznikne určitá odchýlka od presnosti predovšetkým strešnej roviny pri zmontovanej väzníkovej konštrukcii, na 95% je možné skonštatovať, že túto odchýlku nespôsobil samotný väzník, ale bola spôsobená nerovnosťou železobetónového venca, ku ktorému je väzník WOLF kotvený, čiže chybou na úrovni stavebnej pripravenosti. Mnoho firiem montuje konštrukciu bez pomúrnice, priamo na železobetón, prípadne podložia priamo pod väzník „kúsok“ nejakej hydroizolácie, čím síce zabezpečia to, že drevo nebude v priamom kontakte so železobetónom, ale zároveň pri vysokej vlhkosti sa môže stať, že sa nežiaduca vlhkosť dostane až k väzníku, čo môže viesť k následným statickým problémom. Jediný význam takto prevedenej montáže priamo na veniec je o cca 150 eur nižšia obstarávacia cena pre zákazníka, čo ho však niekoľkonásobne dobehne pri realizácii strešného plášťa a podbitia presahu strechy. Montážou na pomúrnicu, tak ako to výlučne robíme my, sa zároveň zabezpečí aj to, že v prípade určitej malej nerovnosti ŽB venca (do cca 2 cm) bude strešná rovina pre pokládku krytiny pripravená čo najrovnejšie a montáž krytiny bude jednoduchšia, presnejšia a konečná finálna vizuálna stránka veci bude vynikajúco zvládnutá. Problém nerovného venca pred montážou väzníka sa naplno prejaví na tvare rímsy/presahu strechy. Preto používame pre získanie čo najväčšej roviny podbitia systém s doplnenými strešnými latami, ktoré napomáhajú vyrovnaniu rímsy, t.j. kotvenie OSB dosky neprebieha priamo na spodný pás väzníka. Z toho vyplýva, že ak nie je zabezpečená rovina železobetónového venca, nebude rovná strešná rovina alebo rovina presahu/rímsy. Tento defekt nekvalitne prevedenej stavebnej prípravy „krivého venca“ môžeme úplne alebo čiastočne napraviť osadením väzníka na pomúrnicu. Aj v tomto prípade si však musíme vybrať, kde chceme zachovať čo najvyššiu presnosť. Či to bude, logicky, v strešnej rovine pre následnú pokládku krytiny, alebo v rovine presahu strechy/rímsy.  

Kompletná realizácia pokrytia krovu

Komplexné zabezpečenie pokrytia krovu so systémom strešnej krytiny podľa požiadaviek zákazníka realizujeme pod záštitou spoločnosti KON-Truss s odbornými zmluvnými montážnymi skupinami. Odborné zmluvné montážne tímy spoločnosti KON-Truss, okrem kompletnej dodávky a realizácie pokrytia strešných plášťov rôznych typov striech a rôznych typov krytín tvrdých, plechových, alebo systémov fólií, zabezpečujú aj montáž väzníkových krovov.
Týmto spojením získa zákazník spoločnosti KON-Truss kompletnú dodávku a montáž celej strechy, vrátane predprípravy na fúkanú izoláciu, finalizácie presahov krovu – debnenie ríms, kompletné zabezpečenie debnenia policového systému odkladacieho priestoru, aplikáciu fúkanej izolácie a iné. 
Zákazník spoločnosti KON-Truss, s.r.o. tak môže získať komplexné riešenie pre celú strechu a podstrešný priestor od jedného dodávateľa s presným plánovaním jednotlivých prác a ich nadväznosťou.